Thursday, 31 May 2012

Kunnen vrijiwillige artsen samen met de GGD nu een veldpost voor illegalen inrichten bij dat hek in ter #Apel?

Update Vluchtelingen tentenkamp Ter Apel 31 meiZie in bijlage ook: Kort verslag debat tweede Kamer over ontruiming Ter Apel

Hekken om terrein Ter Apel mogen blijven staan

Vandaag werd bekend dat de hekken die het COA na de ontruiming van het tentenkamp om het terrein heenzette, niet weggehaald hoeven te worden. Dinsdag meldde de rechter dat het kamp niet ontruimd had mogen worden maar de tenten op dezelfde plek terugzetten kan (nog) niet. 

Het verzoek (de vordering) van de demonstranten tot verwijdering van de hekken om het terrein in Ter Apel, genaamd Populierenveld, is afgewezen omdat dit verzoek niet aan de juiste instantie gericht was, zo meldde de Rechtbank Groningen vanmiddag. De gemeente is niet de plaatser van de hekken maar het COA. Daarom heeft de rechter ook niet meer inhoudelijk gekeken naar de vraag of de gemeente door haar handelwijze inbreuk maakt op de grondrechten van de demonstranten.
"De stelling van [eisers] dat de gemeente en het COA in nauw verband hebben samengewerkt met als doel de manifestatie te beëindigen is onvoldoende onderbouwd", meent de rechter. Als daar al sprake van was dan geldt hier eveneens dat niet de juiste instantie is gedagvaard.
Het COA heeft een gebruikersovereenkomst over het terrein met de gemeente afgesloten waarin staat dat ze gebruik door derden niet mag toestaan. Ze heeft voldoende ruimte nodig, zo stelt zij zelf, om haar taken te kunnen uitoefenen en te kunnen uitbreiden. (Meer info? Kijk onder dit bericht)

Somaliërs die onder paraplu sliepen, hebben opvang gekregen

De twee Somaliërs die met slaapzakken onder een paraplu bivakkeerden voor het AC Ter Apel, zijn toch binnengelaten en krijgen iig opvang tot hun asielinterview.
Raad van State buigt zich morgen over terugkeer(on)mogelijkheden

Dat gebeurt om 10 uur in Den Haag. De vorige keer trok de minister een hoger beroep in (18 april) nadat bleek dat de uitzetting die hij aan het regelen was en waarvoor al vliegtuigen klaar stonden, niet lukte. (zie http://stil2.wordpress,com voor eerdere berichten)  

Meer informatie?

Advocaat van de ontruimingszaken:
Marcel Schuckink Kool - 070 383 1616
Datum uitspraak: 31-05-2012, Rechtsgebied: Handelszaak, Soort procedure:
Kort geding

Woordvoerders
Somaliërs tentenkamp 3:Ali Mohamed Abdille 06 1890 7991 (Tijdelijk nummer, zijn telefoon ligt nog bij de politie, hij zit in AZC Arnhem).
Sam Saeed 06 842 04 556 (In VBL Vught)
Samatar (tentenkamp met kerst): 06 179 88 466 (Vught)
Nuuradiin (tentenkamp november: 06 41 444 048 (Vught)
Iraniërs: 
Nazimi, 06 8438 32 54 (AZC Arnhem)

Advocaat sommige Somaliërs
mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900
mr Walls advocaat van Ali van de mislukte ontruiming walls@ziggo,nl

Friday, 25 May 2012

www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com

Uitspraak rechtbank: ontruiming illegaal

Update donderdagavond - Uitspraak deels positief, deels onbeslist, zie onderaan en in bijlage 
Update vrijdag: Noodverordening ingetrokken, hek om terrein, zitting hierover dinsdag a.s. Groningen. Kamervragen SP  


Uitspraak deels positief voor actievoerders - Nog geen uitspraak over noodverordening

Burgemeester had niet mogen ontruimen 
Op woensdag 23 mei heeft de advocaat van het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel vanaf het krieken van de dag aan alle betrokken instanties herhaaldelijk meegedeeld dat hij, als er een maatregel zou volgen tegen het voortbestaan van het tentenkamp, dat door een rechter wilde laten toetsen. Dat daar overheen is gewalst door met name de burgemeester van Vlagtwedde, die een, overigens nog steeds* lopende, noodverordening uitvaardigde en direct begon met ontruimen, is een grof schandaal. Als er al sprake was van escalatie, waar de burgemeester niet moe van werd dat telkens te benadrukken, dan heeft deze onduidelijkheid over de rechtspositie en rechtsbescherming van de actievoerende asielzoekers daar zeker toe bijgedragen.

Van onze verslaggever 

GRONINGEN 24 MEI - De voorlopige voorzieningen tegen het bevel en de verordening werden door de burgemeester niet afgewacht, waardoor ze een loopje met de rechten van de asielzoekers en en passant de rechtsstaat nam. Het tentenkamp is ontruimd, alle spullen verwijderd, de asielzoekers opgepakt en naar verschillende centra in het land gebracht en het weiland is weer een weiland. Met als bijzonderheid dat het het enige weiland in Nederland is met een permanente, oneindige noodverordening.

Vanochtend werden dus in een ietwat surrealistische setting de bezwaren van de mede-organisatoren van het tentenkamp op de rechtbank in Groningen behandeld. Buiten spandoeken ter ondersteuning van de vluchtelingen, en stukken roodwit lint uit het ontmantelde tentenkamp, binnen een juridisch steekspel over het belang van deze bijeenkomst. Is er wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een noodbevel of noodverordening? Daar werd over van mening verschild; indirect zou het wel kunnen door een strafrechter, als er sprake is van rechtsvervolging waarbij die noodverordening speelt, maar dat is hier niet het geval. De 118 arrestanten gaan kennelijk niet vervolgd worden. Civielrechtelijk ligt er een weg open, dat gaan de tentenkampers sowieso nog doen.

Het belang is natuurlijk evident; de manifestatie gaat om het zichtbaar maken van een maatschappelijk schrijnende situatie, om aandacht te vragen voor de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet kunnen, willen of mogen terugkeren naar het land van herkomst of die ook niet elders hun toekomst mogen opbouwen. De actie met het tentenkamp, waarin hun situatie zichtbaar werd voor de hele samenleving, waar ze hun verhaal konden vertellen en waar zelfs aandacht voor medische toestanden was, is door de ontruiming niet onherstelbaar gefrustreerd, want er ligt nu deze voorlopige voorziening waarin wordt geëist terug te keren naar het tentenkampterrein voor voortzetting van de manifestatie. Aldus de advocaat.

De advocaat van de burgemeester begon vervolgens in bijna apocalyptische termen een beeld te schetsen waarom er ‘doorgepakt’ moest worden: demonstratie begon op 8 mei klein, maar kreeg ‘een enorme aanzuigende werking’, ‘Somaliërs en Iraniërs meldden zich in grote getale’, het was ‘totaal onoverzichtelijk’, van buiten kon je niet meer zien wat zich binnen het kamp afspeelde, ‘mensen die zich voor auto’s gooiden, op auto’s sloegen’, ‘volkomen onoverzichtelijk, volkomen onhoudbaar’, 80 tenten ‘kriskras door elkaar’, ‘acuut brandgevaar’ en ‘legionella’. Er waren ‘herhaaldelijk onderlinge strubbelingen’ en de eigen ordedienst van de asielzoekers gaf in het weekend aan de greep te verliezen. Er waren ‘bijlen, zagen en ijzeren staven’ aanwezig op het kamp en die voorwerpen zouden bij een eventueel conflict gebruikt kunnen worden. Ook kwamen er twee mensen met Jerrycans aanlopen, die zijn direct gearresteerd.

Er waren veel zieken op het kamp, die medische zorg nodig hadden. Er was een geval van schurft, een longontsteking en suikerziekte. Er moest ingegrepen gaan worden, er gaan hele grote ongelukken gebeuren, was het idee van de burgemeester. Op die woensdagochtend blijven er 120 mensen op het kamp over en is de sfeer volgens de burgemeester ‘veel grimmiger’. Met de groep Somaliërs werd nog gesproken, die gaven aan niets te verliezen te hebben en ‘na ons de zondvloed’. Toen is om 13.45 ‘met een noodbevel’ de noodverordening afgekondigd, werd de Mobiele Eenheid ingezet en 118 mensen gearresteerd en alle spullen van het terrein verwijderd.

Hadden er geen andere, minder vergaande, maatregelen kunnen worden genomen wilde de rechter weten? De advocaat van de burgemeester begint weer over ‘escalerende hoeveelheden’ en draait zijn plaat weer van voren af aan. Dat zal hij tijdens de zitting nog een aantal maal doen, hij gelooft kennelijk in de kracht van de herhaling en minder in die van bewijsvoering.

Dan laat-ie nog vallen dat de basis van het noodbevel de ‘niet-aangemelde demonstratie’ was. De advocaat van het kamp maakt daar gehakt van; in de Algemene Plaatselijke Verordening van Vlagtwedde staat dat een mondelinge mededeling voldoende is. Bovendien is de burgemeester meerdere keren op het kamp geweest, dus hoeveel mededeling moet je nog hebben dan? En over de noodbevoegdheden; die mogen pas in beeld komen als andere voorliggende bevoegdheden niet in aanmerking komen.

Nergens blijkt dat de burgemeester zelfs maar heeft geprobeerd om in overleg met de bewoners van het tentenkamp de issues van brandveiligheid of watervoorziening te bespreken en op te lossen. Natuurlijk, de autoriteiten zaten helemaal niet te wachten op en veilige manifestatie, zonder brandgevaar en gevaar voor legionella-uitbraak. Dan zou immers weer een grondslag voor ontruiming wegvallen.  

En er was wel degelijk toezicht: twee vaste agenten, waaronder de wijkagent uit Ter Apel, waren op eigen verzoek degenen die altijd het kamp konden inspecteren. Daarnaast was er continue overleg met de COA en het kamp is op hun verzoek ook beperkt en er is ook geen meubilair op het kamp toegelaten. De generator is buiten het woongedeelte van het kamp geplaatst (overigens waren de Jerrycans benzine voor de generator). Er waren per tent emmers, blusdekens en brandblussers aanwezig. De sloot in de nabijheid van het tentenkamp zou voldoende water hebben geboden om eventuele brandjes te blussen. De brandweer was overigens een dag voor de ontruiming richting de bewoners van het kamp aanmerkelijk positiever over de brandveiligheid dan in het rapport wat de burgemeester op de zitting openbaar maakte.

Dat de brandweer een ander beeld schetste richting de burgemeester was vooral ‘politiek handig’, aldus de advocaat van de demonstranten. Daarnaast missen de specificaties van het gevaar en had er natuurlijk overleg moeten plaatsvinden over de eventuele gevaren en hoe die op te lossen.

Voor wat betreft de gezondheid: er waren 3 verpleegkundigen en 2 artsen met grote regelmaat aanwezig in het kamp. En bij het uitgiftepunt van het water, een halve pallet met flessen, waren permanent mensen aanwezig die ervoor waakten dat het water te warm zou worden en gevaren voor de gezondheid zou opleveren.

De rechter heeft alle standpunten gehoord en sluit de zitting. Alvorens dat te doen wil hij nog toestemming van de advocaat van de demonstranten om stukken die de gemeente geheim wil houden wel door hem, de rechter dus, te laten meewegen in zijn oordeel. Die toestemming krijgt hij niet. Het zou gaan om stukken van ‘het crisisteam’, verslagen van de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en officier van justitie), observaties vanuit het AZC en verslagen van gesprekken met asielzoekers en betrokkenen aan wie vertrouwelijkheid is beloofd.
De rechter beloofde diezelfde dag uitspraak te doen.

Uitspraak deels positief - deels niet beslist
Update donderdagavond 24 mei: En dat heeft-ie gedaan. De burgemeester had niet mogen ontruimen, maar had andere maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld ter verbetering van de brandveiligheid en de gezondheid. Dit betekent niet dat het tentenkamp mag terugkeren, want de noodverordening is nog steeds van kracht. Deze gaat door de advocaat in een civiele procedure aangevochten worden. Pas daarna is het duidelijk of het tentenkamp op die locatie nog toekomst heeft.

*Op vrijdag 25 mei werd bekend dat hekken om het terrein zijn neergezet. De noodverordening zou niet meer van kracht zijn. 

De hele uitspraak staat op www.rechtspraak.nl en dan hier http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx in het bovenste veld BW6584 invullen
Thursday, 24 May 2012

Ontruiming tentenkamp voor rechter uitgevochten

imagine this

Gearresteerde vluchtelingen in beperkende opvang

Update actievoerders tentenkamp Ter Apel, 24 mei 13.50u
- Gearresteerde vluchtelingen in AZC's en VBL - Uitspraak kort geding vanmiddag < 18

uur - Irakezen verwachten na drie weken opvang geen gedwongen terugkeer -

"Nieuw tentenkamp als we winnen? We did not decide yet. Most of us are still sleeping"  

De 117 in Ter Apel gearresteerde vluchtelingen zijn gisteren en vannacht naar twee
AZC's en een VBL gebracht. Ze krijgen in de AZC's niet de gewone behandeling maar
mogen, evenals in de VBL de gemeente niet verlaten. De mensen in de VBL weigeren
dagelijks te stempelen. "Dit lijkt wel een gevangenis. Wij zijn vluchtelingen, geen
criminelen. Ook willen we gelijke behandeling met de mensen in de AZC's".

 

Nadat de vluchtelingen naar het politiebureau waren gebracht (Hooghoudt cellencomplex in Groningen)
werden de twee Nederlanders, waaronder een arts, vrijgelaten. De anderen zijn laat in de avond, sommigen
zelfs in de nacht, naar de verschillende centra gebracht. Bij de groep gearresteerden blijken ook drie
Irakezen en twee Sudanezen te zitten.

Somalians tentcamp 1, 2 + 3 united !!

Een groep van 41 Somaliërs, waaronder Ali van de 'mislukte uitzetting'*, 9 Iraniërs en 2 Irakezen zijn naar de
VBL in Vught gebracht (Vrijheids Beperkende Locatie ofwel terugkeercentrum). Hier werden ze welkom
geheten door de Somaliërs van tentcamp nr 1 + 2. "They are now cooking for us", vertelt Sam Saïd, een van
de gearresteerde Somaliërs.
Sam: "Ik heb alleen een uur geslapen, we vetrokken pas om drie uur in de nacht van het politiebureau
Groningen en kwamen hier pas rond 7 uur in de ochtend aan..... Als we allemaal wakker zijn, bespreken we
wat we nu willen doen. Als de rechtbank vandaag een positieve beslissing neemt en zegt dat het tentenkamp
niet ontruimd had mogen worden, zetten we misschien een nieuw kamp op. Dat is nog niet zeker".

Vluchtelingen in AZC Arnhem: 'We mogen de stad niet uit'Ook is een groep van rond de 40 gearresteerde vluchtelingen naar AZC Arnhem gebracht, waaronder de
Iraanse woordvoerder Nazimi, andere Iraniërs, een Sudanees en een Irakees. Zij mogen volgens Nazimi de
stad niet verlaten. Van een aantal mensen is volgens hem de telefoon door de politie in beslag genomen
danwel niet teruggegeven. Zij gaan vanmiddag ook bespreken of ze een nieuwe actie willen of niet.

Naar schatting 28 mensen zijn naar AZV Burgum gebracht, niet ver van Leeuwarden. Hier hebben we nog
niemand gesproken. De Somaliërs hebben contact opgenomen met het ministerie en om een afspraak
gevraagd. Binnen enkele dagen zullen ze bericht krijgen of dit doorgaat.Irakezen verwachten geen gedwongen terugkeer na half juni

Op dit moment verblijven 220 Irakezen in drie verschillende AZC's in het land: Grave, Drachten, Venlo en
Baxten (spelling?). Woordvoerder Hadi: "We hebben dindag als voorwaarden gesteld dat we ten eerste niet
in een VBL maar in een AZC opvang wilden en ten tweede geen enkele afspraak met de DT&V wilden". Dit
is de Dienst Terugkeer en Vertrek die mensen dagelijks 'stimuleert' om terug te keren.

Iraakse ambassadeur wil niet meewerken aan gedwongen uitzettingen

Ook sprak Hadi dinsdag met de Iraakse ambassadeur. Nadat deze had verzekerd dat er nooit sprake zal zijn
van meewerken van de Iraakse autoriteiten aan gedwongen terugkeer besloten de Irakezen akkoord te gaan
met het voorstel van Leers. "Wij verwachten niet dat we straks gedwongen uitgezet worden. De minister zal
ons ook niet zomaar op straat zetten na het bezoek van zijjn Iraakse collega 15 of 16 juni (datum nog niet
zeker). Hij legt het probleem dan denk ik bij de nieuwe regering neer", verwacht Hadi. Hij hoop dat die dan
na de verkiezingen met een oplossing komt. De Irakezen lijken hiermee in vergelijkbare situatie te zijn
gekomen als de Somaliërs van de eerdere acties.*Zie eerdere berichten http://stil2.wordpress.com/
** CORRECTIE In tegenstelling tot onze eerdere berichten (SORRY FOUTJE in de communicatie met Ter Apel gisteren) hebben niet alleen 20 maar ongeveer 200 Irakezen het aanbod van de minister aangenomen.

Meer informatie?


WOORDVOERDERS

Somaliërs tentenkamp 3:
Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11. (Telefoon doet t tot nu toe niet)
Sam Saeed 06 842 04 556 (In Vught, moet nu even slapen...)
Somaliërs tentenkamp 1 + 2 in Vught:
Samatar (kamp 2): 06 179 88 466
Nuuradiin (kamp 1): 06 41 444 048

Advocaat die procedeert tegen de noodveroderning en ontruiming:

Marcel Schuckink Kool - 070 383 1616

Advocaten sommige Somaliërs
mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900
mr Walls van de mislukte ontruiming walls@ziggo,nl


Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54
Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905,
Ali Asadi 06 840 20 192
Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631 (Voor de ontruiming vertrokken)
Sudanezen: Yahya 06 850 311 78
Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34
Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.
Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425. (N.a.w. voor ontruiming vertrokken)
Nederlanders: Marianne Bathoorn 06 407 445 37.


Nieuws en info over deze en eerdere acties Vluchtelingen op Straat:

http://www.iraqi-refugees.org/
http://stil2.wordpress.com/
www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com, vluchtelingenopstraat@gmail.com
Facebook: vluchtelingenopstraat en MI Bathoorn
Indymedia.nl


De actie wordt gesteund door STIL (Utrecht), PRIME (Den Haag), SHUV (Emmen) en radio M2M

(Amsterdam): www.stil-utrecht.nl - www.prime95.nl - m2m.streamtime.org


Journalisten en anderen die het laatste nieuws direct willen ontvangen, geef je mailladres door
aan: stilnieuws@gmail.com. Ook als je niet meer gestalkt wil worden door mailtjes van stilnieuws.

Iedereen is vrij!!!!!!

Iedereen is vrij!!!!!!De mensen zijn allemaal in een azc ,tot 19 juni niet stempelen.Daarna zien we verder.Net telefoon gehad van Ali de somalische leider van de ter apel groep nr 3


Wednesday, 23 May 2012

De 117 in Ter Apel aangehouden vluchtelingen uit Somalië, Iran, Eritrea en Ethiopië worden door de politie Groningen overgedragen aan het COA en waarschijnlijk in een VBL geplaatst.


Tentenkamp Asielzoekers - Ter Apel

Tentenkamp Ter Apel ontruimd


TER APEL - De politie heeft woensdagmiddag het tentenkamp in Ter Apel ontruimd. Dit is gebeurd met behulp van de Mobiele Eenheid (ME).
Rond vier uur arriveerden ongeveer twintig politiebusjes bij het kamp. Daar zaten toen nog ongeveer vijftig uitgeprocedeerde Somaliërs en Iraniërs. Eerder op de dag waren ongeveer tweehonderd Irakezen vrijwillig vertrokken. Zij zijn ingegaan op het aanbod van minister Gerd Leers om tot 15 juni in verschillende asielzoekerscentra in ons land te verblijven. Leers heeft dan een gesprek met zijn Irakese collega over de situatie. De Irakezen hopen dat ze naar aanleiding van dat gesprek niet terug hoeven naar hun geboorteland.

Het restant van het tentenkamp werd aan het eind van de middag omsingeld door de ME. De Somaliërs en Iraniërs weigerden te vertrekken en scandeerden leuzen en zongen liederen. De sfeer, die eerder op de dag nog vredig was, veranderde snel.

Rond half vijf waren alle tenten afgebroken. Toen de ontruiming begon, vertrok een deel van de asielzoekers alsnog vrijwillig. Dat ging soms met heftige emoties gepaard. Enkele mensen huilden en schreeuwden. De vluchtelingen, die niet uit eigen beweging weggingen, zijn aangehouden. Zij zullen de nacht in de cel doorbrengen.

De rechter doet donderdagochtend uitspraak in het kort geding, dat de uitgeprocedeerde asielzoekers woensdag hebben aangespannen. De vluchtelingen beroepen zich op het recht op demonstratie. De gemeente Vlagtwedde heeft deze uitspraak dus niet afgewacht en heeft opdracht gegeven tot ontruiming.

Ontruiming kamp

23 MEI 2012

19.20:
Ze zijn gebracht naar cellencomplex Hooghoudt, cellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen, net buiten de stad. Het zouden 117 vluchtelingen zijn en 2 Nederlanders waaronder vermoedelijk een arts en Marianne die het tentenkamp steunde.
19 u:
Alle 130 arrestanten (i.i.g. meer dan 100, en zeker meer dan 50, het getal dat in sommige media gezegd is) in Ter Apel zijn in grote en kleine justitiebussen (van de DJI) meegenomen. Nog niet bekend is waarheen ze gebracht worden. Wel is er grote kans dat ze snel vrijgelaten worden en weer op straat belanden omdat ze allen onuitzetbaar zijn. Het betreft mensen uit Somalië, Iran, Eritrea, Ethiopië en Nederland.
De groep van 18 Somaliërs van het eerste tentenkamp die in december werd opgesloten in vreemdelingenbewaring kreeg later meer dan duizend euro schadevergoeding pp omdat de bewaring niet rechtmatig was geweest. Er was immers geen zicht op uitzetting, vond de rechtbank Groningen. Het hoger beroep dat de minister hierop instelde trok hij op het laatste nippertje in (zie eerdere berichten http:/stil2.wordpress.com). Hij zei toen dat uitzetting in praktijk ‘moeilijk realiseerbaar’ was zodat hij de naar eigen zeggen al geboekte vluchten naar Mogadishu moest cancelen.
In zijn laatste brief over Somalië (22 mei aan de Tweede Kamer) doet de minister het voorkomen of de afspraken die hij met de TFG in Moga heeft gedwongen uitzetting wel weer mogelijk maken. De Somaliërs in VBL Vught beschikken echter over een bbc-radio opname waarin de TFG zelf zegt dat ze hier niet aan meewerken.(zie woordvoerders onder eerdere berichten, m.n. ‘what do we Somalians want’.
Kijk voor het laatste nieuws evt ook op: facebook vluchtelingenopstraat en indymedia.nl.
Somalische woordvoerder in Vught, Samatar 06 17988466.
Mr Sinoo, advocate die de radio-uitzending laat vertalen: 06 196 00 900, ze zegt dat 1 juni weer een hoger beroepszaak dient bij de Raad van State in Den Haag.
17.12
130 mensen bijna of helemaal opgepakt, inclusief een arts en Marianne Bathoorn ondersteuner van het kamp. De arts hielp ons al drie dagen in het kamp, vertelt Ali. Een paar vrouwen uit Eritrea en Ethiopië hebben wel het aanbod van opvang geaccepteerd. Alle tenten zijn platgegooid.
16.39
40 mensen gearresteerd, ongeveer 70 worden nog twee bij twee gefouilleerd, zegt Sam, Somaliër. Twee mensen met bloeddrukproblemen zijn flauwgevallen.
Het is niet duidelijk of er nu 110 of 167 mensen in totaal opgepakt worden.
16.26
Vluchtelingen worden met hun handen omhoog tegen een ME-bus gezet en gefouilleerd…. (verbinding verbroken.. woordvoerders niet bereikbaar)
16.10
Politie staat niet toe om persoonlijke spullen te pakken. Een Somalische jongen gearresteerd. Zegt Ali Mohamed Abdille. (16u10)
In tegenstelling tot berichten in sommige media, hebben slechts 20 Irakezen van de in totaal 388 vluchtelingen, het aanbod voor opvang tot half juni geaccepteerd. Wel zijn Afghanen en Irakezen en n.a.w. ook Azerbeidjanen vertrokken voordat het gebied is afgezet.
16 uur
Twaalf ME-busjes en 60(?) ME-ers starten nu ontruiming kamp, alhoewel nog geen arrestatie (16u), NOS zegt van wel, Ze zijn al begonnen met tenten vernietigen zegt Nizami.

http://www.vlagtwedde.nl/Dossiers/Noodverordening-Tentenkamp
15.45

Ontruiming nu of toch niet?
No evacuation/ eviction yet, possible to start any moment – 10.30 tomorrow this comes to court
De meningen van de actievoerders zijn verdeeld. Sommigen zeggen dat nu elk moment ontruimd wordt, de deadline van 15 uur is echter verstreken. Sommigen denken mede om die reden dat het niet gaat gebeuren. Er staan allemaal camera’s gericht op politie en actievoerders. Volgens Nazimi zijn er 30 of 40 mensen van politie en ME en maar een ME-busje. Volgens Somaliërs gaan ze elk moment echt mensen oppakken. Volgens Nazima ‘they are just standing’.
Volgens de actievoerders zou een eventuele ontruiming illegaal zijn want morgen is er om 10.30 een kort geding. Een noodverordening van de burgemeester zou ontruiming mogelijk maken, aldus nu.nl en indymedia.nl.
Zie telefoongegevens woordvoereders en advocaat onder vorige bericht.
(Dit bericht is geschreven vanuit een andere plaats.)
Bericht in Dagblad v h Noorden:
http://www.dvhn.nl/incoming/article9072011.ece/Ontruiming-tentenkamp-Ter-Apel-begonnen

“Door televisiecamera’s durft burgemeester niet te ontruimen” zegt Iraanse woordvoerder - Update tentenkamp 10.45

Nog geen ontruiming – Irakezen binnen in de opvang + (correctie aantal:) 167 vluchtelingen in kamp

Irakezen zijn zojuist naar binnen gegaan en krijgen opvang in het terugkeercentrum (VBL – vrijheidsbeperkende locatie). De andere 167  vluchtelingen zijn nog in het kamp. Het eerder genoemde getal van 133 was onjuist, gisteravond zijn er twintig Somaliërs en vier Iraniërs bijgekomen. Volgens de Iraanse woordvoerder Nazimi durft de burgemeester niet te ontruimen omdat er ‘allemaal camera’s op het kamp gericht’ zijn.

Nazimi gelooft niet dat de politie het kamp zal ontruimen. Maar Ali Mohamed Abdille, Somalische woordvoerder, zegt dat de burgemeester gisteravond laat meldde dat ze dit wil doen.

Volgens Nazimi is een groep Iraniërs nu onderweg is naar het kamp. “We weten niet of de politie hen zal tegenhouden”. De wegen rondom het kamp zijn afgezet met politie die niemand doorlaat alleen werknemers van de aanmeld- en terugkeercentra.

Door televisiecamera's durft burgemeester niet te ontruimen" zegt Iraanse woordvoer


Nog geen ontruiming - Irakezen binnen in de opvang 
+ (correctie aantal:) 167 vluchtelingen in kamp 
Irakezen zijn zojuist naar binnen gegaan en krijgen opvang in het terugkeercentrum (VBL - vrijheidsbeperkende locatie). De andere 167  vluchtelingen zijn nog in het kamp. Het eerder genoemde getal van 133 was onjuist, gisteravond zijn er twintig Somaliërs en vier Iraniërs bijgekomen. Volgens de Iraanse woordvoerder Nazimi durft de burgemeester niet te ontruimen omdat er 'allemaal camera's op het kamp gericht' zijn. 
Nazimi gelooft niet dat de politie het kamp zal ontruimen. Maar Ali Mohamed Abdille, Somalische woordvoerder, zegt dat de burgemeester gisteravond laat meldde dat ze dit wil doen. 
Volgens Nazimi is een groep Iraniërs nu onderweg is naar het kamp. "We weten niet of de politie hen zal tegenhouden". De wegen rondom het kamp zijn afgezet met politie die niemand doorlaat alleen werknemers van de aanmeld- en terugkeercentra.
WOORDVOERDERS 

Somaliërs: 
Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11.   
Sam Saeed 06 842 04 556  
Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54  

Advocaat die probeert ontruiming te voorkomen:
Marcel Schuckink Kool - 070 383 1616 

Andere vertegenwoordigers vluchtelingen in het kamp
Sudanezen: Yahya 06 850 311 78  
Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34  
Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.  
Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.  
Nederlanders: Marianne Bathoorn 06 407 445 37.  

Vertrokken uit het kamp:

Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192 Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631  

Somaliërs en advocaten tentenkamp 1 + 2 en Vluchtelingen op Straat:

Samatar (kamp 2): 06 179 88 466
Nuuradiin: (kamp 1) 06 41 444 048
Yasin (buiten) 06  855 111 30

Advocaten Somaliërs:

mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900
mr Walls van de mislukte uitzetting in nov 2011, walls@ziggo,nl

"Leers, dit is geen oplossing! Stuur je ons straks weer de straat op?!"


Advocaat neemt stappen tegen dreigende ontruiming kamp 


De 133 overgebleven vluchtelingen in het kamp, wachten op ontruiming. Veel mensen proberen de minister nog op andere gedachten te brengen. "Door ons op te pakken en op te sluiten, verdwijnen we niet", zegt Ali Mohamed Abdille, Somalische actievoerder. Verschillende kamerleden wezen daar ook op in het spoeddebat over het kamp 15 mei. Na enkele uren, dagen of maanden opsluiting worden ze vrijgelaten en belanden weer op straat. 

Advocaat Marcel Schuckink Kool (070) heeft een kort geding aangespannen en bezwaar gemaakt tegen ontruiming waartoe de burgemeester opdracht zou hebben gegeven. Hij heeft een voorlopige voorziening aangevraagd (vovo) om te zorgen dat in afwachting van dit bezwaar niet tot ontruiming over wordt gegaan.

Afghanen gevlucht - rest niet uitzetbaar
De Afghanen zijn gevlucht uit angst voor uitzetting. Alle anderen aanwezigen in het kamp, 133 vluchtelingen en enkele Nederlanders, zijn onuitzetbaar. De kerkelijke organisaties Kerk in Actie in INLIA wezen de minister er in een brief op (16 mei) dat dit 'interstatelijk' probleem, waarbij landen hun onderdanen niet terug nemen, niet afgewenteld kan worden op 'angstige vluchtelingen en maatschappelijke organisaties'. 

Onuitzetbaren in Duitsland wel status
"In Duitsland krijgen mensen die niet uitzetbaar zijn, een gedoogdenstatus, 'Duldung', dus zo gek is het niet dat we hierom vragen", zegt Ali Mohamed Abdille een van de actievoerders. De actievoerders uit verschillende landen wijzen er al steeds op dat je Duitsland ook meer kans hebt op asiel maar toch mogen ze daar niet heen. Als ze daar asiel vragen, worden ze teruggebracht naar Nederland.

Leugens over Somalië
Somaliërs van tentenkamp 1 + 2 en de derde groep in het huidige kamp, lieten gisterenavond weten dat ze bezig zijn een dossier te vormen met alle belangrijke stukken om hun zaak te steunen. Volgens hen staan in de brief van de minister 'leugens'. Zo hebben ze een opname van de BBC waarin de Somalische 'regering' de TFG zegt dat het niet waar is dat ze een deal hebben met Nederland over terugname van vluchtelingen. De TFG wil daar naar eigen zeggen niet aan meewerken. Dit is bevestigd door verschillende TFG-vertegenwoordigers. Advocate Sinoo uit Utrecht is bezig hiervan een vertaling te laten maken.
Ook is de informatie in de brief van Leers van gisteren over terugkeer van Somaliërs en veiligheid in strijd met het eigen ambtsbericht van 29 februari jl.Daarnaast zijn UNHCR en andere mensenrechtenclubs het er niet mee eens dat sommige vluchtelingen volgens de minister wel terug kunnen naar Zuid/Centraal Somalië dat volgens de hele internationale gemeenschap als onveilig wordt beschouwd. 

Onveilig vliegveld
Ook is allang juridisch uitgevochten dat het vliegveld van Mogadishu wel degelijk in onveilig gebied ligt. De minster is al eerder teruggekomen op zijn bewering dat het 20 km buiten de stad zou liggen, dat bleek niet waar te zijn. Ook is het totaal niet duidelijk waarom de minister denkt te weten dat Somaliland zou meewerken aan 'terugname' van mensen die via Mogadishu reizen, op basis van een deal met de TFG, niet direct vrienden van Somaliland, terwijl de reis ook nog eens zonder officiële reis-, id- en nationaliteitsbewijzen gaat. 
Eerder is ook de vrijwillige terugkeer mislukt van ondermeer een van de jongens in het tentenkamp. Hij werd in november jl geweigerd in Mogadishu en twee weken gevangen gezet in Nairobi en belandde uiteindelijk weer op straat in Nederland. "Niet sluitend" noemden vele politici het beleid 15 mei in het debat. 

Bewijzen van vluchtelingen zelf niet erkend
De Somaliërs hebben ook grote kritiek op de taalanalyses op grond waarvan hun afkomst bepaald wordt. De helft van de groep van tentenkamp 1+2 heeft twee tegengestelde rapportages op zak waarmee hun herkomst 'bewezen' wordt, sommigen beschikken over andere bewijzen dat ze uit onveilig gebied komen zoals een verklaring van de ambassade, "maar de IND erkent alleen bewijzen die in hun straatje passen", zeggen ze. 
Zowel de Irakezen, Somaliërs en Iraniërs wijzen erop dat bewijzen uit andere bronnen niet serieus worden genomen. Vaak worden die als 'onverifieerbaar' afgedaan, 'te laat ingebracht' of 'niet onafhankelijk'. Vaak wijkt de IND af van de mening internationale onafhankelijke deskundigen.


WOORDVOERDERS 

Somaliërs: 
Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11.   
Sam Saeed 06 842 04 556  

Advocaat die probeert ontruiming te voorkomen:
Marcel Schuckink Kool - 070 383 1616 

Somaliërs en advocaten tentenkamp 1 + 2 en Vluchtelingen op Straat:
Samatar (kamp 2): 06 179 88 466
Nuuradiin: 06 41 444 048
mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900
mr Walls van de mislukte ontruiming walls@ziggo,nl

Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54 
Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192 
Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631  
Sudanezen: Yahya 06 850 311 78  
Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34  
Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.  
Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.  
Nederlanders: Marianne Bathoorn 06 407 445 37.  

Kijk evt op www.tweedekamer.nl bij de verslagen 15 mei. Kamerleden vinden het niet wenselijk mensen de illegaliteit in te sturen, het beleid is niet sluiten, of zelfs 'failliet' of 'lek systeem'. 

Tuesday, 22 May 2012

Ontruiming tentenkampOmdat een deel van de Irakezen gisterenavond laat (±00.50)  toch besloot het aanbod van Leers aan te nemen, opvang tot in ieder geval na het bezoek van een Irakese immigratieminister 15 juni, wordt het kamp straks ontruimd, is de verrwachting. Een  ander deel van de Irakezen, die het daar niet mee eens is, is vannacht vertrokken.
De wegen zijn afgesloten zodat mensen die risico op uitzetting hebben niet kunnen vluchten en mensen die willen helpen om mensen en spullen in veiligheid te brengen er niet door kunnen. 388- 225 = 163 vluchtelingen en andere aanwezigen zullen naar verwachting opgepakt worden. De advocaat vraagt een voorlopige voorziening. Op grond van het recht te demonstreren. Er zijn volgens de actievoerders geen redenen van ontruiming op punt van openbare orde en veiligheid. De burgemeester zelf had dit pas nog geinspecteerd en geaccepteerd.

WOORDVOERDERS 

Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192 
Somaliers: Sam Saeed 06 842 04 556 en Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11  
Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54 
Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631  
Sudanezen: Yahya 06 850 311 78  
Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34  
Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.  
Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.  
Nederlanders: Marianne 06 407 445 37.  

Asielzoekers Ter Apel: 'Wij blijven in tentenkamp'


TER APEL - Woordvoerders van de uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel zeggen het kamp niet op te willen geven.

Nieuws uit Actiekamp Ter Apel, 22 mei: WIJ BLIJVEN

Ter Apel Camp News Bulletin 
Tuesday 22 May

A     NEW LIGHTIraqis all refuse to give up the camp. Somali’s take time to decide.

Today the parliament  voted against a proposal to review all cases of  Iraqi asylants. Minisiter Leers tried to convince a delegation of the campers to return voluntarily and to give up the camp. His offer to give shelter for three weeks was rejected and the Iraqis will stay  in the camp in ter Apel. The Minister thinks he can make a deal with his Iraqi counterpart in three weeks.
The Somali group is talking all day about the situation and may reach a decision in the night.

The leadership of the Iraqi’s wants another meeting with Mayor Kompier and is also considering going to court against a possible violent eviction og the camp.

Yesterday the mayor once again  came to the camp. She told Ahmed Mustafa of M2M that she wanted to see the situation and to know what we need. She said she was proud of the fact that the camp is still growing in size.

Health situation

Six people are waitingsince last Saturday for a dentist to relieve their pain. Today two Dutch women worked hard to find a dentist in the neighbourhood, but nothing worked. M2M talked with dentist van de Beemt in Emmen. He explained that this is a very special situation and that the mayor should organize a table meeting to solve the problem.


Transport initiative

Many people want to come and help but don't have transport. Others come by car and can take passengers. To travel together we use a website called datumprikker, date picker in English. It is open for all to use:


The Internet connection is working again, after an interruption a day. Now only problem is that this public service is interrupted when the generator stops, when the petrol is finished. But we can produce our own information service to the world. And see what the world says about us.